รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes - Antiques / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และวัตถุโบราณที่หายาก
 

Montien Riverside Hotel – Chao Praya Ballroom
ณ. โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ – ห้องเจ้าพระยา บอลรูม

Auction Date:
Saturday 13th August 2022 at 9.30 am & Sunday 14th August 2022 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Montien Riverside Hotel – Chao Praya Ballroom 10th - 13th August 2022 at 10.00 - 19.00
โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ - ห้องเจ้าพระยา บอลรูม วันที่ 10 – 13 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 19.00น.


Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring:
Special Grand Auction over over 2,500 lots with starting prices over 35,000,000 THB. (€1,000,000)
Featuring:

Stamps: Large selection of postal history including large selection of early surcharges, varieties, errors in full sheets, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, early and modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues featuring rare archives proofs, specimen. Huge ranges of error, imperfs and excellent value dealer’s lots.

Thai Banknotes: The Magnificent – Miraculous – Magical Collection “The Best of Me” by Papinwit Cherngchavano – A passionate banknote collector who ambitiously assembled over 300 different signatures of Thai banknotes “One Signature – One Lucky Number” and making it “One of A Kind” collection which may not be repeated again along with several unique solid numbers, super rare prefixes – Speechless and Simply The Very Best in decades. Other properties of over 400 lots large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Vase key and very important items of Thai numismatic. Over 800 lots are graded and gold & silver coins, large selection of modern original sealed sacks. Very rare selection of King Chulalongkorn medals & decorations and excellent value dealer’s lots.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Laos, Cambodia, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Selective Asian coins in very high grades. Chinese Imperial vintage and modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย (หน้า 1-108)
Saturday 13th August 2022 at 9.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 1-84 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 85-158 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 159-306 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 307-351 Print this section catalogue
SECTION 5 POSTAL HISTORY จดหมายด้านการไปรษณีย์ 352-488 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 489-529 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 530-542 Print this section catalogue
SECTION 8 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 543-563 Print this section catalogue
SECTION 9 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 564-588 Print this section catalogue
SECTION 10 RAMA IX (1947-present) รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 589-663 Print this section catalogue
SECTION 11 FULL SHEETS แสตมป์ชนิดเต็มแผ่น 664-702 Print this section catalogue
SECTION 12 STAMPS: LOTS 1883-present ายการสแตมป์รวม ร.5 - ร.9 703-790 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 791-1000  

Session 2: THAI BANKNOTE "The Best of Me - M Collection" - ธนบัตรไทย (หน้า M1-M88 ละ 197 -258)
Saturday 13th August 2022 at 1.30 p.m. / วันเสาร์ที่ 13ิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
  The Best of Me - M Collection 1001-1423      
SECTION 13 ONE SIGNATURE ONE LUCKY NUMBER  (M) หนึ่งลายเซ็นหนึ่งเลขมงคล (M) 1001-1333 Print this section catalogue
SECTION 14 JOINT PREFIXES / JOINT SIGNATURES (M) หมวดคร่อม / ลายเซ็นคร่อม (M) 1334-1358 Print this section catalogue
SECTION 15 SUPER PREFIXES (M) หมวดหายาก (M) 1359-1390 Print this section catalogue
SECTION 16 REPLACEMEMT NOTES (M) หมวดเสริม (M) 1391-1407 Print this section catalogue
SECTION 17 ERROR NOTES (M) ธนบัตรตลก (M) 1408-1423 Print this section catalogue
SECTION 18 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 1424-1555 Print this section catalogue
SECTION 19 SOLID, LUCKY NUMBERS ธนบัตรเลขมงคล และ เลขสวย 1556-1674 Print this section catalogue
SECTION 20 BANKNOTE SERIES IX - XVII ธนบัตร รุ่น 9 - 17 1675-1762 Print this section catalogue
SECTION 21 ORIGINAL PACKS ธนบัตรเป็นแหนบ 1763-1821 Print this section catalogue
SECTION 22 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 1822-1839 Print this section catalogue
SECTION 23 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 1840-1847 Print this section catalogue
SECTION 24 PROOF - SPECIMENT NOTES ปรู๊ฟ-ธนบัตรตัวอย่าง 1848-1883 Print this section catalogue
SECTION 25 BANKNOTE: LOTS / COLLECTION รายการธนบัตรรวม 1884-1914 Print this section catalogue
  NO LOT ไม่มีรายการ 1915-2000  

Session 3: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ต่างประเทศ (หน้า 259-285)
Sunday 14th August 2022 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 26 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 2001-2113 Print this section catalogue
SECTION 27 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 2114-2171 Print this section catalogue
SECTION 28 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 2172-2253 Print this section catalogue

Session 4: POD DUANG - ANCIENT MONEY - BUDDHA - CASTING ALLOYS - GOLD COINS -
พดด้วง
- เงินโบราณ - พระ - รูปหล่อ - เหรียญกษาปณ์ทอง (หน้า 286-303)
Sunday 14th August 2022 at 10.45 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 10.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 29 BUDDHA AMULETS พระเครื่อง 2254-2339 Print this section catalogue
SECTION 30 BUDDHA & CASTING ALLOYS พระพุทธรูปและรูปหล่อ 2340-2352 Print this section catalogue
SECTION 31 BUDDHA: LOTS / COLLECTION รายการพระเครื่องรวม 2353-2378 Print this section catalogue
SECTION 32 SUKHOTHAI-AYUDHAYA POD DUANG พดด้วงสุโขทัย-อยุธยา (ก่อน 2325) 2379-2391 Print this section catalogue
SECTION 33 RATTANAKOSIN BULLET (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ (2325-2453) 2392-2418 Print this section catalogue
SECTION 34 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 2419-2452 Print this section catalogue

Session 5: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา (หน้า 304-316)
Sunday 14th August 2022 at 11.45 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 11.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 35 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 2453-2509 Print this section catalogue
SECTION 36 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 2510-2528 Print this section catalogue
SECTION 37 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 2529-2538 Print this section catalogue
SECTION 38 WATCHES - TIMEPIECES นาฬิกา 2539-3000 Print this section catalogue

Session 6: COINS LOTS & SACKS - เหรียญรวม - ถุง - กระสอบ (หน้า 317-320)
Sunday 14th August 2022 at 12.15 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 12.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 39 COINS-MEDALS: LOTS & SACKS เหรียญกษาปณ์-ที่ระลึก รายการรวม 3001-3056 Print this section catalogue

Session 7: THAI COINS MEDAL - เหรียญกษาปณ์ - เหรียญที่ระลึกไทย - (หน้า 321-398)
Sunday 14th August 2022 at 12.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 12.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 40 GOLD COIN: RAMA VI - X (1860-present) เหรียญกษาปณ์ทองคำ ร.4-10 3057-3180 Print this section catalogue
SECTION 41 COINS RAMA IV- VIII (1835-1946) เหรียญกษาปณ์ ร.4-ร.8 (2378-2489) 3181-3360 Print this section catalogue
SECTION 42 THAI MEDALS RAMA IV- VIII (1835-1946) เหรียญไทยที่ระลึก ร.4-ร.8 (2378-2489) 3361-3415 Print this section catalogue
SECTION 43 MEDALS RAMA IX - present (1947-present) เหรียญที่ระลึก ร.9-ปัจจุบัน (2490-ปัจจุบัน) 3416-3608 Print this section catalogue
SECTION 44 COINS: RAMA IX (1947-present) เหรียญกษาปณ์ ร.9-ปัจจุบัน (2490-ปัจจุบัน 3609-3790 Print this section catalogue
SECTION 45 COINS & MEDALS: LOTS / COLLECTION รายการเหรียญรวม 3791-3854 Print this section catalogue


"Collectibles Market Place" @ Montien Riverside Hotel.

11th – 14th August 2022(4 days) @ Chao Praya Ballroom:
over 15 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

PCGS - NGC - PMG - NCS - HUA XIA
5 World leaders in Coins and Banknotes grading companies are well represented and ready to meet new colleagues and ready for onsite submission.

 

Hotel Booking
Hotel booking please fill up the form via
สำรองห้องพัก กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดของคุณลูกค้าผ่านทาง
https://forms.gle/zgxfQZZc4ZRoJNEKA

For more information please contact via Facebook and Line below
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง

Facebook: montien.river
Line: @montienriverside

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai